top of page

Redegjørelse etter Åpenhetsloven

Forpliktelsen vår til samsvar og integritet. 

Ocean Electronics skal drive virksomheten med integritet, med respekt for lover, og rettighetene til enkeltpersoner der vi opererer. Alle medarbeidere i Ocean Electronics AS forventes å handle i samsvar med disse prinsippene og kravene som selskapet stiller. 

De etiske retningslinjene beskriver selskapets forpliktelser og krav til både samsvar og etisk forretningspraksis, og til den personlige atferden og handlemåten. De beskriver hva Ocean Electronics forventer av medarbeidere, og hva både medarbeidere og Ocean Electronics sine samarbeidspartnere kan forvente av selskapet. 

For å hjelpe oss med å leve etter disse etiske retningslinjene i det daglige arbeidet og beslutningene våre, må alle selskapets styringsdokumenter være i samsvar med disse etiske retningslinjene.

Vi skal alltid tilstrebe å utøve god dømmekraft og omtanke når vi jobber for Ocean Electronics AS. I tilfeller der det er forskjeller mellom gjeldende lover og forskrifter for standardene som er fastsatt i disse etiske retningslinjene, skal vi bruke den høyeste standarden som er i samsvar med lovverket. Brudd på disse retningslinjene eller gjeldende lover kan føre til interne disiplinærtiltak, avskjedigelse eller til og med straffeforfølgelse. 

Medarbeidere oppfordres til å rådføre seg med kollegaer når de støter på problemer eller har spørsmål angående overholdelse av retningslinjene. Medarbeidere er også pålagt å rapportere ethvert brudd på disse retningslinjene eller gjeldende lover som medarbeidere blir vitne til. Å melde om brudd i god tro, vil aldri være grunnlag for disiplinærtiltak.

Ocean Electronics AS sin redegjørelse etter åpenhetsloven er i sin

helhet i vedlagt pdf fil. 

Har du spørsmål til oss angående våre retningslinjer kan du ta kontakt med oss her. 

bottom of page